Kiểm định xe nâng người làm việc trên cao

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ MINH HẢI 12/01/2018
kiem-dinh-xe-nang-nguoi-lam-viec-tren-cao

Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy địrih tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.

Thông qua biên bản kiểm định: Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau: Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền; Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định; Kiểm định viên thực hiện việc kiểm địrih. Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.

Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).

Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiềm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định xe nâng người được dán ở vị trí dễ quan sát.

Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định: Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấpgiấy chứng nhận kết quả kiểm định xe nâng người cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở. ; Khi thiết bị có kết quả kiểm địrih không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục trên và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lí nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN